Bent u van plan om van uw dak een groen dak te maken? Dat is een goed idee. Een groen dak geeft namelijk schone lucht (de plantjes zorgen voor zuurstof) en zorgt voor verkoeling bij warm weer. Bij de gemeente Bunschoten kunt u hier subsidie voor aanvragen. 

De subsidie bedraagt € 25,- per m2 en mag maximaal € 2.500,- zijn. 

Wanneer komt u in aanmerking voor subsidie?

 • Het kan zijn dat u een vergunning nodig heeft voor een groen dak. Die moet u dan eerst aanvragen. Doe eerst de vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl(externe link). Voor monumenten is altijd een vergunning nodig;
 • U bent eigenaar van het (bij)gebouw of aan- of uitbouw waarop het dak wordt aangelegd. Als u niet de eigenaar bent van het (bij)gebouw of aan- of uitbouw waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, dient u een verklaring van de daadwerkelijke eigenaar via schriftelijke toestemming te verkrijgen en bij de aanvraag te voegen;
 • De minimale oppervlakte van het groene dak bedraagt 5 m2;
 • Het dak mag maximaal een hellingshoek van 35 graden bedragen om verzakkingsgevaar van het vegetatiepakket te voorkomen;
 • U mag het groene dak pas aanleggen wanneer de subsidie is toegekend;
 • Aanleg en onderhoud van het groene dak dient deugdelijk en zorgvuldig te worden uitgevoerd;
 • U bent zelf verantwoordelijk voor een gedegen dakconstructie, u kunt hiervoor een constructieberekening laten uitvoeren. Dit laatste wordt niet gesubsidieerd;
 • U legt het groene dak aan binnen 6 maanden na de goedkeuring van uw subsidieaanvraag;
 • U mag het groene dak zelf aanleggen of door een specialist laten doen. U krijgt geen vergoeding voor (zelfgemaakte) uren;
 • Het groene dak moet minimaal 5 jaar in goede staat blijven;
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste vergunning(en);

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen door het aanmeldformulier in te vullen. Bij de aanvraag moet u verschillende documenten als bijlage meesturen. Om welke documenten het gaat en hoe de aanvraag verder verloopt, leest u hieronder. Als u hier nog vragen over heeft, dan kunt u contact opnemen met Devlin Boljé via 033 - 299 1411 of via groendak@bunschoten.nl.

Aanvraagformulier subsidie groen dak

Welke documenten moet u meesturen bij de aanvraag?

Bent u particulier? Dan stuurt u de volgende documenten mee bij uw aanvraag:

 • Een voorstel voor het aan te brengen groene dak, hoe het eruit ziet en de omvang van het begroeid dakoppervlak in vierkante meters;
 • Een duidelijke en overzichtelijke offerte (zoals van het materiaal, bouwkundig advies, constructieberekening, eventuele aanlegkosten);
 • Een situatietekening of schets van het dak met lengte en breedte van het dak;
 • Eén of meerdere recente foto’s van uw dak met de situatie vooraf (geen screenshot van Google Maps).

De volgende documenten hoeven alleen te worden meegestuurd als dat van toepassing is, voor zowel een particulier als een bedrijf:

 • Als voor de realisatie van het groene dak een omgevingsvergunning voor bouwen (bouwvergunning) en/of voor een monument (monumentenvergunning) vereist is, dan dient een kopie van de verleende omgevingsvergunning (bouwvergunning en/of monumentenvergunning) te worden bijgevoegd;
 • Als u niet de eigenaar bent van het betreffende gebouw of woonboot, dient een verklaring van de eigenaar te worden bijgevoegd waaruit blijkt dat de eigenaar instemt met het aanbrengen van het groene dak;
 • Als u een (rechts)persoon bent die namens een partij een aanvraag indient, dient een geldig machtigingsbewijs of volmacht te worden bijgevoegd;
 • Als het een gezamenlijke aanvraag betreft, ontvangen wij graag een lijst met namen, adressen en handtekeningen van de desbetreffende personen.

Bent u een bedrijf, dan ontvangen we naast de bovengenoemde documenten graag ook nog een de-minimisverklaring. Op grond van de reguliere de-minimisverordening kunnen decentrale overheden ondernemingen over een periode van drie belastingjaren tot € 200.000,- steunen zonder dat dit staatssteun oplevert.

Een aanvraag kan alleen worden behandeld wanneer deze compleet is. Stuur daarom alle gevraagde documenten mee!

 

Na aanvraag en realiseren groen dak: gereedmelding

Nadat u het aanvraagformulier en de nodige documenten hebt verstuurd, beoordelen wij uw aanvraag. Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt er een beslissing genomen en wordt dit (met een beschikking) gedeeld met de aanvrager. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die nodig zijn voor het nemen van een beslissing, krijgt u 4 weken de tijd om de aanvraag compleet te maken.

Gereedmelding

Vervolgens heeft u 6 maanden de tijd om de werkzaamheden uit te (laten) voeren. Als dit gebeurd is en het groene dak is gerealiseerd, laat u dat aan ons weten door het gereedmeldingsformulier in te vullen. Welke documenten u daarbij dient mee te sturen, leest u hieronder. Wij zullen deze melding binnen 8 weken verwerken. Binnen deze 8 weken wordt de subsidie vastgesteld. Binnen 4 weken na de vaststelling wordt het subsidiebedrag naar u overgemaakt.

Documenten meesturen gereedmelding

Welke documenten moet u meesturen bij een gereedmelding?

Bent u particulier, dan ontvangen we graag de volgende documenten bij uw gereedmelding:

 • Een factuur met specificatie;
 • Een kopie van een betaalbewijs waaruit blijkt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd;
 • Een foto van het dak voor het aanleggen van het groene dak en een foto van het gerealiseerde groene dak;
 • Uit de voorgaande stukken moet blijken hoeveel m2 groen dak er daadwerkelijk is aangelegd.

Vul het gereedmeldingsformulier in

Waarom een groen dak?

Een groen dak heeft veel voordelen:

 • Een groen dak geeft schone lucht. De plantjes zetten CO2 om in zuurstof;
 • Het vangt regenwater beter op, waardoor er minder kans is op wateroverlast;
 • Bij warm weer geeft een groen dak flink wat verkoeling;
 • Een groen dak zorgt voor een langere levensduur van het dak en een betere bescherming tegen hevige weersomstandigheden; 
 • Een groen dak reduceert het omgevingsgeluid, zowel buiten als binnen;
 • Een groen dak werkt uitstekend in combinatie met zonnepanelen. Een groen dak zorgt voor verkoeling van het dak en zonnepanelen werken efficiënter en beter bij een koeler dak;
 • Een groen dak bevordert de biodiversiteit;
 • Vetplantjes zijn sterk en vereisen weinig onderhoud. Eén keer per jaar snoeien (ongeveer eind september) en bij langdurige droogte een beetje water geven.

Heeft deze informatie u geholpen?