Op deze pagina leest u meer over de maatregelen die gelden voor kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten). Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Scholen in het (speciaal) basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs zijn fysiek gesloten sinds woensdag 16 december 2020. Zij geven les op afstand. Er wordt voor het basisonderwijs onderzocht of zij mogelijk eerder open kunnen, mogelijk vanaf 25 januari. Deze maatregel is erop gericht het aantal reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee de verspreiding van het virus terug te dringen. Het sluiten van scholen draagt eraan bij dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Voor sommige kinderen is een uitzonderingsregel gemaakt. Zij mogen wel naar school. Het gaat om de volgende kinderen:

Basisschool

Kinderen in een kwetsbare positie (die thuis geen veilige basis hebben) en kinderen met één of twee ouders met een cruciaal beroep mogen naar school (zie de lijst met cruciale beroepen op de site van de rijksoverheid) en wanneer zij zelf de opvang niet krijgen georganiseerd.  Het is aan de school om te bepalen om welke leerlingen het gaat. Het uitgangspunt hierbij is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden bij het bieden van onderwijs op school en bij de noodopvang. 

Voortgezet onderwijs

  • Eindexamenleerlingen
  • Leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
  • Leerlingen die schoolexamens doen
  • Leerlingen met een kwetsbare positie (die thuis geen veilige stabiele basis hebben). Voor deze laatste groep maakt de school de afweging om welke kinderen het gaat. 

Middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten)

Er vinden geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats en er is dus sprake van afstandsonderwijs bij mbo-scholen en het hoger onderwijs. Een uitzondering geldt voor studenten die examens, tentamens of toetsen moeten doen, studenten die praktijklessen volgen en kwetsbare studenten die naar de instelling moeten komen voor begeleiding. Vanzelfsprekend gelden op de locatie de coronamaatregelen, zoals het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar en het dragen van een mondkapje buiten de les.Er vinden geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats tot in elk geval 8 februari 2021 en er is dus sprake van afstandsonderwijs bij mbo-scholen en het hoger onderwijs. Een uitzondering geldt voor studenten die examens, tentamens of toetsen moeten doen, studenten die praktijklessen volgen en kwetsbare studenten die naar de instelling moeten komen voor begeleiding. Vanzelfsprekend gelden op de locatie de coronamaatregelen, zoals het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar en het dragen van een mondkapje buiten de les.

Kinderopvang 

Ook de kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) is gesloten  Er wordt voor de kinderopvang onderzocht of zij mogelijk eerder open kunnen, mogelijk vanaf 25 januari. De gastouderopvang blijft wel open. Echter geldt hierbij wel dat deze vorm van opvang alleen beschikbaar is voor reguliere klanten. Als u geen contract heeft voor de kinderopvang, dan  kunt u hier geen gebruik van maken. Tevens wordt het dringende verzoek aan ouders gedaan om alleen van de noodopvang gebruik te maken als ouders een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.  

Noodopvang en kinderopvang

De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) is dus gesloten. 
Wel geldt dat er noodopvang is voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep (zie de lijst met cruciale beroepen op de site van de rijksoverheid) en voor kinderen in een kwetsbare positie. De extra voorwaarde die hieraan verbonden is, is dat de noodopvang enkel beschikbaar is voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang. De noodopvang geldt dan enkel voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? Neem in dit geval contact op met uw kinderopvangorganisatie om te kijken of dit mogelijk is én of aanvullende facturering nodig is.
 
Let op: dit is dus wezenlijk anders dan de situatie in het voorjaar. Kinderen die dus vóór de lockdown geen gebruik maakten van de kinderopvang kunnen er dus nu ook geen gebruik van maken. De noodopvang is er gedurende de reguliere openstellingstijden van de kinderopvang.