Verstrekken van persoonsgegevens

Home > Inwoners > Nieuws > Verstrekken van persoonsgegevens

Verstrekken van persoonsgegevens

RSS

De gemeente houdt algemene persoonsgegevens bij van alle inwoners. Ook houden we gegevens bij van mensen die voor hun overlijden of vertrek naar het buitenland in onze gemeente woonden. Deze persoonsgegevens staan in de Basisregistratie personen (BRP). Organisaties, instellingen, overheden en particulieren mogen uw gegevens uit de BRP opvragen. Hiervoor gelden wel voorwaarden. U kunt voorkomen dat sommige organisaties uw persoonsgegevens kunnen opvragen. Dit heet verstrekkingsbeperking, voorheen geheimhouding.

Wat houdt de BRP en het recht op privacy in?
De BRP is een gesloten elektronische administratie. Dit betekent dat niet iedereen zomaar persoonlijke gegevens mag inzien of opvragen uit de administratie. Denk aan gegevens als naam, geboortedatum, adres, huwelijkse staat, kinderen en datum van overlijden. Het recht op privacy speelt hierin een belangrijke rol.

Wie mogen uw persoonsgegevens inzien?
Niet iedereen mag uw gegevens inzien. We maken onderscheid tussen verschillende organisaties, namelijk overheidsinstellingen, verplichte derden, vrije derden en kerkelijke ledenadministraties. We geven nooit persoonsgegevens aan commerciële organisaties.

Overheidsinstellingen
De gemeente is verplicht om uw gegevens te verstrekken aan (semi-)overheidsinstellingen, zoals andere gemeenten, de Belastingdienst en pensioenfondsen. Hiervoor kunt u dus geen verstrekkingsbeperking vragen. Deze instanties krijgen alleen persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Verplichte derden
Sommige instanties of personen hebben voor de uitvoering van wettelijke taken de juiste persoonsgegevens nodig. U kunt dan denken aan advocaten en rechtbanken. Dit zijn de ‘verplichte derden’. Vraagt een verplichte derde uw persoonsgegevens op? Dan moet de gemeente een afweging maken tussen uw belangen en die van de verzoeker. De gemeente kan besluiten om gegevens over u te verstrekken. Dit kan ook als u om verstrekkingsbeperking hebt gevraagd. We vragen dan wel vooraf om uw mening.

Vrije derden
De gemeente kan gegevens verstrekken aan instanties en personen die gegevens gebruiken voor een publiek doel. U kunt dan denken aan woningbouwverenigingen en vakorganisaties. Heeft u verstrekkingsbeperking aangevraagd? Dan wijst de gemeente elk verzoek om gegevensverstrekking af. De gemeente geeft ‘vrije derden’ nooit meer dan de volgende gegevens: naam, naam van partner, naamgebruik, adres, gemeente waar u bent ingeschreven, geboortedatum en overlijdensdatum.

Hoe kunt u gegevensverstrekking tegengaan?
U kunt gegevensverstrekking uit de BRP tegengaan. Dien hiervoor een verzoek om verstrekkingsbeperking (geheimhouding) in. Hier betaalt u niets voor. Hiermee voorkomt u dat niet-overheidsinstellingen uw gegevens zomaar kunnen opvragen. Heeft u het verzoek tot verstrekkingsbeperking in Bunschoten aangevraagd en verhuist u naar een andere gemeente? Dan blijft ook in de nieuwe gemeente de verstrekkingsbeperking van kracht.

U kunt een overzicht krijgen van alle instanties die in de afgelopen twee jaar uw gegevens hebben opgevraagd. Doe hiervoor persoonlijk een verzoek bij de gemeente. Vergeet hierbij uw legitimatiebewijs niet. U ontvangt het overzicht binnen enkele weken thuis.