Nieuws uit de raad van donderdag 13 december

Home > Inwoners > Nieuws > Nieuws uit de raad van donderdag 13 december

Nieuws uit de raad van donderdag 13 december

RSS

Donderdag 13 december 2018 is de raad in vergadering bijeen geweest, de laatste vergadering van 2018. De heer A. van Diermen (CAP) is met kennisgeving afwezig. Op de agenda staan deze avond vier bespreekstukken en vier hamerstukken. Er worden drie moties vreemd aan de agenda ingediend door de CAP: 1) Eerder uitvoeren woningmarktonderzoek, 2) Afvalbeleid en 3) Onderzoek bouwrijp maken Haarbrug-Zuid. Deze moties worden met instemming van de raad toegevoegd aan de agenda.

Tijdens het vragenhalfuur stelt de VVD vragen over de stankoverlast van de biogascentrale en de mogelijke invloed hiervan op de volksgezondheid. De SGP stelt vragen over de ontwikkelingen op Kronkels-Zuid en het CDA stelt vragen over het leerlingenvervoer. De vragen worden beantwoord door het college.

Na de hamerstukken volgt het eerste bespreekstuk; het voorstel Startnota arbeidsmigranten. De fracties stellen in twee ronden vragen, welke beantwoord worden door het college. Na toezegging van het college (ieder jaar een stand van zaken-document betreffende dit onderwerp met de raad/commissie te delen) stemmen alle fracties unaniem in met dit voorstel.

Vervolgens wordt het voorstel Belastingvoorstellen 2019 behandeld. De fracties geven aan graag door te praten over de afvaltarieven in de commissie Ruimte. Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

Het volgende punt op de agenda is het voorstel Verzoek ontwerp verklaring van geen bedenkingen Celsiusweg 7-9. Ook dit voorstel wordt unaniem aangenomen. Daarna volgt het voorstel Verordening Sociaal Domein 2019. De raad stemt unaniem in met dit voorstel. Hierna volgt de bespreking van de drie moties vreemd aan de agenda.

De motie Woningmarktonderzoek eerder uitvoeren wordt als eerste behandeld. Na de toelichting van de CAP wordt het woord gevoerd door de verschillende fracties. Het college beantwoordt de vragen en geeft zijn visie hierop. Na een kleine tekstuele aanpassing vindt deze motie de steun van alle fracties.

De motie Afvalbeleid wordt als volgende besproken. Na toelichting van de CAP laat het college in een reactie weten dat er op dit moment geen aanpassingen gepland staan. Naar aanleiding hiervan wordt de motie ingetrokken.

Het laatste agendapunt op deze avond is de motie Onderzoek bouwrijp maken Haarbrug-Zuid. Na de reactie van het college dat het gebruik van vervuilde grond hier niet van toepassing is, wordt ook deze motie ingetrokken door de CAP.